ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕಿ
ಮಧ್ಯೆ ಚಂದಿರ
ಕೆಳಗೆ ರಂಗವಲ್ಲಿ
ಬಿಡಿಸಿದೆ,
ಬಂಗಾರ ದೆಳೆಯ
ಬೆಳದಿಂಗಳು
ಕಾಣುತಿದೆ ಅದರಲಿ
ದೈವದ ಕಂಗಳು!
*****