ಬದುಕೆಂದರೆ
ಬಾಲ್ಯ – ಆಟ
ಯೌವ್ವನ – ಚೆಲ್ಲಾಟ
ಮುಪ್ಪು – ಮೆಲುಕಾಟ
ಸಾವು – ಓಟ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)