ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕು
ಚೆಲುವಾದ ಹೆಣ್ಣು
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ
ಝಗಝಗಿಸುವ ಹೊನ್ನು
ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟವನ
ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣು
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)