ಗುಂಡ ಹೇಳಿದ “ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಚೆಕ್ ವಾಪಾಸ್ ಬಂದಿದೆ…” ಅದಕ್ಕವನು ಹೇಳಿದ.

“ನೀವು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ ಜ್ವರವು ವಾಪಾಸು ಬಂದಿದೆ.”
*****

ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ
Latest posts by ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ (see all)