ತೃಪ್ತಿ…
ಅಂತರಂಗದ
ಸಿಂಹಾಸನ
ನೆಮ್ಮದಿ…
ಅಂತರಂಗದ
ರಾಮರಾಜ್ಯ.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)