ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದರು. ಹುಡುಗರು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಶೀಲಾಳನ್ನು ಕರೆದು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು.

“ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ.”

ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ಲು, “ಸಾರ್ ನಾವಿಬ್ಬರು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದಿರುವುದು ಒಂದೇ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು.”
*****