ತಿಮ್ಮ: “ಸಾರ್ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ನಾಯಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಾ?”

ಅಂಗಡಿಯಾತ ಕೇಳಿದನು. “ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾ”
*****

ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ
Latest posts by ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ (see all)