ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಕು
ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್
ಧ್ಯಾನ ಮೌನಕ್ಕೆ ಬೇಕು
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಲ್ಯಾಂಪ್.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)