ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೊಡೆತ
ಮಕ್ಕಳ ಬೈಗಳು ಹಣದಕಿತ್ತಾಟ
ಕೂಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದೆದ್ದು
ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಗಲಿಗೆ –
ವೇಷ ಬದಲಿಸಿ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ
ದರ್ಬಾರು ಏರಿ
ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಸುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)