ನೀನು
ಎಳೆ ಬಾಲೆ ನೀರೆ
ಎಳೆ ನಿಂಬಿ ಹಾಂಗೆ
ತಿಳಿ ಆಗಸದಾಗೆ
ಮಿನುಗುಟ್ಟುವ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ನಡುವೆ
ಚಂದ್ರಮನ ಮೊಗಧಾಂಗೆ ||

ಜೋಗದಿ ನೀನು ಜಲಧಾರೆ ಹಾಂಗೆ
ಅರುಣದಿ ನೀನು ಅರುಣ ಕಿರಣಧಾಂಗೆ
ಚಿಗುರಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಳೆ ಚಿಗುರಿನ್ಹಾಂಗೆ ||

ಮೊಗ್ಗಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಳೆ ಮೊಗ್ಗಿನ್ಹಾಂಗೆ
ಮಂಜಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಂಜಿನ ಹನಿಹಾಂಗೆ
ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಹಾಂಗೆ
ಹೊಳೆ ಹೊಳೆಯುತಲಿ ಬೆಳಗು ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾಂಗೆ ||

ಹಾಲ್‌ಗಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಜೇನು
ಸವಿಯಲೇನು ಸವಿ ಜೇನು
ಮೆದುವಾಗಿ ನೀನು ಬೆಳದರೇನು ಚೆನ್ನು
ಬೆಳೆದು ನೀನು ಬೆಳಗು ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು
ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯನ್ನು ||
*****