ಪಾಲಿಸಬೇಕು
ನಿಯಮ;
ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ
ನಿಮಗೆ ನೀವೇ
ಯಮ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)