ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಮುತ್ತು
ನಮಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು
ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಮದಿರೆಯ
ಮೊತ್ತು (ಬಿಲ್) ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ತೆತ್ತಲು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದುದು
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಿಮ್ಮತ್ತು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)