ಕಿರಣಕೋಟೆಯಲಿ
ಬಂದಿಯಾದರು
ಸೂರ್ಯ! ಪ್ರಕಾಶವೇ
ನಿನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್‍ಯ
*****