ಸೂರ್ಯನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
ಭೂಮಿಯ ಗೆಜ್ಜೆ
ವ್ಯೋಮಕಾಶದ
ಅನಂತಗೀತಕೆ
ರಾಗ ತಾಳ ಲಯ
ಶಾಂತಿಯ ಸಜ್ಜೆ
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)