ಅವಳು ಹಲ್ಕರಿದು
ಊರಗಲ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ
ನಕ್ಕಾಗ,
ನಮ್ಮೂರ ಕೆರೆಯದಷ್ಟೇ ನೆನಪಲ್ಲ,
ಅದರ ಒಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ
ಹೇರು ಪೇರು ಕಲ್ಲಿನ
ಸಾಲುಗಳದೂ ನೆನಪು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ

Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)