ಎಂಟಾನೆಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಎಡಬಿಡದೆ
ಕಿಟಕಿ ಒದ್ದು ಕಾಚು ಒಡೆದು
ನನ್ನ ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ
ಇಂಬಾಗಿ ನನ್ನ ರಂಗೇರಿಸುವವ-
*****

Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)