ಸಮಯ ಬಹಳ
ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ
ಕಳೆದರೆ ಸಿಗದು
ಅದರ ಮೌಲ್ಯ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)