ಪ್ರೀತಿ ಮಮಕಾರ
ಆದಾಗ ದೂರ
ಮನಸ್ಸು ಕಠೋರ
ಹೃದಯ ಭಾರ
ಬದುಕು ಬರ್ಬರ
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)