ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಗ್ಗಬೇಡಿ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೊರಗಬೇಡಿ
ಜನಪ್ರಿಯರಾದರೆ ಕೈಮುಗಿದು ಸನ್ಮಾನ
ಜನ ವಿರೋಧಿಯಾದರೆ ಉಗಿದು ಸನ್ಮಾನ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)