ಮತ್ತೆ ಕಾವ್ಯ ಕೋಗಿಲೆ

ಕಾವ್ಯ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದೆಯೊ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೂ ಬನದಲ್ಲಿ ಗಿರಿ ನವಿಲು ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿದೆಯೊ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳ ಸೋನೆಯಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಲ್ಲಾ ಸಿಂಗಾರ ಕವಿ ಪಂಪ ಕೃತಿ ಹಾಡುವಲಿ ಸಮಾಜವಾಯಿತು ಬಂಗಾರ ಬಸವಣ್ಣ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಲಿ ಸುರಿಯಿತೊ ಧೋಧೋ...

ತಂಪು

ತಂಪಾದವೊ ಎಲ್ಲ ತಂಪಾದವೋ ಮುದುರಿದ್ದ ಮೈ ಮನಸು ಕೆದರಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಒಂದೂನೂ ಬಿಡದಾಂಗ ತಂಪಾದವೋ ಲಂಕೇಶರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ್ದು ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾವು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂದು ಬಯಕೆ ಅರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು...

ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಗಳು

ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುತಿದೆ ನಾಕು ಹೆಡೆಯ ನಾಗರದಂತಿದೆ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಹೆಡೆ ಮಣಿಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತಿವೆ ಬಾಗಿದೆ ಬಳುಕಿದೆ ವಿಷದ ಹೊಳೆ ಹರಿದಂತಿದೆ ಎಲ್ಲವ ನುಂಗಲು ಕಾದಂತಿದೆ ಗರಿ ಗರಿ ನೋಟಿನದೇ ಮಾಟ ಭಾರೀ...
ಜುಡಾಸ್

ಜುಡಾಸ್

"ಪೀಟರ್" "ಪ್ರಭು" "ಇನ್ನು ಮೂರುದಿನ ಮಾತ್ರ, ಪೀಟರ್. ಅನಂತರ...." ಮಾತು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೆರೂಸಲೆಂ ನಗರಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಹನ್ನೆರಡುಜನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಿಸಿಬಂದ ಜನ...

ಮರೀಚಿಕೆ

ಯಾತ್ರಿಕರು ಓಯಸಿಸ್ಸೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವರು ಮರು ಭೂಮಿಯಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ತೃಷೆ ನೀಗಿಸಲು ಹೋಗುವರು ನೀರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಮೀಪಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡ ನೀರು ಮಾಯ ಈ ಸೋಜಿಗಕೆ ಬೀಳುವರು ಬೇಸ್ತು ಮಾಯವಾದ ನೀರು ಕಾಣುವುದು ಮುಂದೆಲ್ಲೋ ದೂರದಲಿ ಪುನಃ...