ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಮುಗಿಯಿತು ಬಾಳಿನ ಒಂದು ಮಜಲು ಅವರು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಂದಿಹರು ಹೊರಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಜಾಗಕೆ ಹೊಸ ಬಾಳನು ನಡೆಸಲು ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿ ತೆರದಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾದೆನೆಂದು ತಿಳಿದಾ ಇವಳಿಗೆ,...

ಭ್ರೂಣದ ಮಾತು

ಹುಟ್ಸೋದ್ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಸೋದ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಯ ತಪ್ಪಾದ್ರು ಏನು? ಸ್ತ್ರೀಭ್ರೂಣವಾಗಿದ್ದೆ ತಪ್ಪೇನು?? ನಿಮ್ಮಯ ತೆವಲಿಗೆ ಆಡದ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಈ ಬಲಿ ಹಿತವೇನು? ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತೀರಿ ಸಂಕಟಕೊ ಇಲ್ಲ ಸಂತಸಕೊ ಕಡೆಗೆ ಕಂಬನಿ...
ದಿನಾರಿ

ದಿನಾರಿ

"ಇಡ್ಲಿ, ಚಟ್ನಿ, ಇಡ್ಲಿ!" ಎಂತ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಬೈಸಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದವನು ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತನ್ನ ಎಡ ಹಿಡಿದು; ಆದರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ದಿಲೇರಖಾನ್ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ. ದಿಲೇರ್ ಹೇಳಿದ- "ಖಬರ್‍ದಾರ್ ಇದ್ಲೀಖಾನ್,...