ಬೇಂಡಿನವರು

ಬರುತಾರೆಂದರೆ ಬೇಂಡಿನವರು ಎಲ್ಲರೆದೆಯು ಢುಂ ಢುಂ ಮದುವೆಯಾದರು ಮುಂಜಿಯಾದರು ಬಾರಿಸುವರು ಢಂ ಢಂ ಜರಿ ರುಮಾಲು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗರಿ ಗರಿಯ ತುರಾಯಿ ನೋಡುತಾರೆ ನೋಡುವವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಜಗ ಜಗಿಸುವ ಕೆಂಪು...
ಹೊಯಮಾಲಿ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಿನ ಬೆಂಡವಾಲಿ

ಹೊಯಮಾಲಿ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಿನ ಬೆಂಡವಾಲಿ

(ನಡು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಒಳಬದಿಯನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಮರಾಯರು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪಡಸಾಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಸಮಯ ಸಂಜೆಯ ಆರು ಗಂಟೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲ, ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾತನಾಡುವಳು; ಕೇಳುವವರು ಶಾಮರಾಯೆರೊಬ್ಬರೆ) "ಅಯ್ಯಽ! ಈಗ ಬಿಟ್ಚಿತೇನು...

ಯಾಕೆ?

ಮೇಷ್ಟ್ರು :- ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಶೀಲಾ :- ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರು : ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶೀಲಾ :- ಮ್ಯಾಚ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರು :- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ಶೀಲಾ...