ಇರು ನೀನು ಇಲ್ಲದಿರು ನೀನು

ಇರು ನೀನು ಇಲ್ಲದಿರು ನೀನು ಸುತ್ತುವೆ ನಿನ್ನಗುಡಿಯ| ಕೊಡು ನೀನು ಕೊಡದಿರೂ ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ನನ್ನೊಡೆಯ|| ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವೆ ಈ ಸುಂದರ ಜಗವ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ಈ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಕೊಡು ನೀನು ಸದಾ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಿ...
ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಜೀವಿಗಳು

ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಜೀವಿಗಳು

ಕತ್ತಲಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮಿಸಿ ಹಾರುವ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅವು ಚೆಲ್ಲುವ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಯನ್ನು ಕಮಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳಂತೆ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಮೆಲಿವೆ ಎಂಬುದು...

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ?

ಇರಬಹುದು ಪುನರುಕ್ತಿಯಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನೀ ಬರಹದೊಳದ ಗುರುತಿಸಿದೊಡದು ನಿಮ್ಮ ಚಾ ತುರ್‍ಯವಾದೊಡೆನಗನಿವಾರ್‍ಯವಿದು - ವೈವಿಧ್ಯವಡ ಗಿರ್‍ಪ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡಲೊಳಗೆ ತರತರದ ಮರಗಿಡವು ಪುನರಪಿಸುವಂತೆ - ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ *****