ಕವಿಯ ಅವಸ್ಥಾಭೇದಗಳು

ಮೊಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಮೊದಲಿನವಸ್ಥೆ ಆಗ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀರ ಗಾಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಸ್ಥೆ ಒಡೆದು ಆಗುವನು ಹುಳ ಭಾರಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗದ ದುಃಖಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಸುತ್ತ ಕೋಶ- ಬೆಳೆದು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಸ್ವಾಂತ ಸುಖಿ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ವಶ...
ಪೇಚಾಟದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

ಪೇಚಾಟದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ತೊಂದರೆಯೊದಗಿದರೂ ಮೋರೆಗೆ ಸೆರಗುಹಾಕಿ ಅಳುವನೆಂದೋ ಏನೋ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪೇಚಾಟದ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇ ಬಹಳ. ಒಂದನೆಯ ಪಿರಿಯಡ್ಡು ಇದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ತಡವಾದಾಗ ವಾಹನದ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗದೆ ಹೋಗುವುದು; ಚಹದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ...

ಪರಿವರ್ತನೆ

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬಂದಂತೆ... ಲೋಕದಾಚೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದವರು, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಕಿವಿಯ ಸುರುಳಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರು? ವರ್ತಮಾನ ತನ್ನನ್ನಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನೆ ಅದಾದಂತೆ ಮಾಯವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಂತೆ, ನೆಲದೊಳಗಿನ...