ನಾನು ಸೂರ್ಯ

ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನುಹಕ್ಕಿಗಳ ಗಡಿಯಾರನನಗೊ….ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸದ್ದುಕುಲುಕಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗಲೆಎಚ್ಚರ! ನಾನು ಬಂಗಾರದ ರಥದಒಡೆಯ ಎನ್ನುವುದುಕೇವಲ ಉಳ್ಳವರ ಕುಹಕನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೆಬೆಂಕಿಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎದ್ದುಧೂಳು ಗುಡಿಸುವಜಾಡಮಾಲಿಯನ್ನುಬೆಚ್ಚಗೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತೇನೆನಂತರ ಮಿಕ್ಕವರನ್ನುಸುಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟು...

ಕಾಲ

ಇದೊಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗುವ ಹನುಮನ ಬಾಲ. ತಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಬೆಳೆದು ನಿಂತುಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬೂದಿಯನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ *****