ಮನೆ

ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಹಗೆತನ ಕೊಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ. ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗ ಅದೆಷ್ಟು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸತನ ಬಾನಂಗಳ ಅದೆಷ್ಟು ಸುಂದರ ನನ್ನ ಕಿಡಕಿಯಾಚೆ ಅದೇನು ನಯನಮನೋಹರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆ...

ಅನಾದಿ

ಯಾವುದು ಮೊದಲೊ, ಮೊದಲಿಗ ರಾರೋ, ಭಾವವಿಸಂಗತ, ಅಲೇಖ್ಯ ನಂದನಕೆ, ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಿಯದೊ, ಕೊನೆಯಿಸುವವರಾರೋ, ಭೂರಮೆ ಭಾಗ್ಯದ, ಬಾಂದಳದಂಗಳಕೆ, ಅಂಕುರವಾವುದೋ ಅಂದಣದ್ಹೇರಿಗೆ? ಅಂಕುಶವೆಲ್ಲಿಯೊ ಮುಂದಣ ಯಾನೆಗೆ? ನಿಃ ಶಬ್ದದಿ ದನಿಸಿದ ಇನಿದನಿಯಾವುದೊ, ಯುಗ-ಯುಗಾಂತರ ಜಾಲ-ಜಾಲದಲಿ, ಶಬ್ದ-ಶಬ್ದಾಬ್ದಿಯ...