ಕಾಬೂಲಿವಾಲಾ

ಅಂದು - ಉದ್ದನೆಯ ದಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಸಡಿಲಾದ ಪೇಟಾ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ದೊಗಲೆ ಜುಬ್ಬಾ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನ ಕೋಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತೂಗಾಡುವ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಬದಾಮ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಒಂದೆಡೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉಪ್ಪುಪ್ಪಿನ ಕಡಲೇಬೀಜಗಳು ನನಗಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ...

ಚಂದಿರನಿಗೊಂದು ಲಾಲಿ ಹಾಡು

ತಿಳಿ ನೀಲಿಯಾಗಸದಿ ಕರಿಮುಗಿಲ ಹಿಂಡು ‘ಜೋಕುಮಾರನೆ ಚಂದಿರ’ ಮರೆತೆಯಲ್ಲೋ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಕಿನ ನಗುವ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ಮಂಚ ಅವ್ವನ ಹರಿದ ಸೀರೆಯ ಕೌದಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪುಗೆಯಿರದೆ ಚಂದಿರ ಮೌನ ತಾಳಿವೆಯಲ್ಲೋ ತಣ್ಣಗೆ ಹೆಬ್ಬಾವಿನೊಲು ಹೊರಳುವ ಹಾದಿಗೆ...