ಯಾವ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ

ಹರಕುಬಟ್ಟೆ ತಲೆತುಂಬ ಹೇನುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗಂಜಿಹಾಕಲು ದೈನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯರಿಗೋ! ಭಕ್ತಿಯ ಮುಖವಾಡ ಎದೆಗೆ ಅಡ್ಡದಾರ ಮೈ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ದೀಪ...

ಒಡೆದ ಗುಮ್ಮಟದ ತುಂಬಾ

೧ ಇರುಳ ಆಕಾಶದ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪನೆಯ ಮೋಡಗಳು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮೈ ಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ?! ೨ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ಈ ನೆಲದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವನ ಪ್ರೀತಿ ಜಿನುಗಿತ್ತು ಹನಿ...