ಐಸುರ ಮೋರುಮ ದಸರೆಕ

ಐಸುರ ಮೋರುಮ ದಸರೆಕ                  ||ಪ.|| ವಾಸುಮತಿಯು ಆಡಿದವು ಅಲಾವಿಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪೂಜಿಸ್ಯಾಡುತ                  ||ಅ.ಪ|| ಜಾರತ ಕರ್ಮದ ವಾರಕ್ಕ ಸಾರುತಿಹುದು ಸರ್ವರಿಗೆ ವಿಲಾಸದಿ ಮೂರು ತಾರಕಿ ಕಿರಣದೊಳಗೆ                ||೧|| ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಪಸರಕ್ಕೆ ಪಾರಾದಿತು ಪರತೋಷ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys