– ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಜುಬಾನಸೇ ಬೋಲ ನಾ ಕಲ್ಮಾ ಮುಬಾರಕೆ ಧೀನಕೆ ತಶ್ಮಾ || ಪ || ಜಬ್ ಇಸ್ಲಾಮಕೆ ಕಾಮಾ ಯಾದಕರ ದೇಖ ನಜರ್ ತಶ್ಮಾ

Read More