ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವಲಿ

ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಿರಿಸೊಬಗಲಿ... ಬೆಟ್ಟಗಳ ಏಕಾಂತದ ನಡುವಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ... ಬಹು ದೂರವಾಗಿತ್ತು ಆ ಊರು ಸರಕಾರ ಮನ್ನಣೆಯಲಿ ಶಾಲೆಯೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು ತಾಯಿ, ಗಡಿಗಳೆಂಬ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮಾತುಗಾರನ ಹೊಗೆ ಉಗಳುವರ ಮೊಗಶಾಲೆಯಾಗಿ ಕಲಿಸುವ...