ನೂಪುರ

ಅಲ್ಲಿ - ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವೇತೆಕೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಚಿಗುರಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮನದಲೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿಹ ತರು-ಲತೆ ಸುಮದ ಮಾಟದ ಚೆಲ್ವಿಗೆ || ಅವರ - ಇವರಲಿ ಅರಸುವೇತಕೆ ನಿನ್ನ - ನೀನು ತಿಳಿಯದೆ, ಅನ್ಯ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys