ಯೋಧನ ಹಾಡು

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪು ನನ್ನೀ ಬಾಳುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ನಾ ಎನುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೊತ್ತು ಹರಿದಿದೆ ಕಾಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯೆ ಇಂಥ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ರಂಗದ ನಡುವೆಯೂ, ಸಹಜವಲ್ಲದ ಬಿರುಸು ಬಾಳಿನ...

ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮರೇ (ರ್‍)

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್‍ ಅಂತ ನೀವೇ ಫೇರ್‌ವೆಲ್ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್ ಅವೇರ್‍ ನಮಗಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಮಾಡದಂತೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಅನ್‌ಫೇರ್‍ ನಿಮ್ಮ...