ಯೌವನ ವೆಂಬುದು
ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯ
ರಸಘಟ್ಟ;
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೋ ನೀರಸಘಟ್ಟ!
*****