ಯೌವನ ವೆಂಬುದು
ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯ
ರಸಘಟ್ಟ;
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೋ ನೀರಸಘಟ್ಟ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)