ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತರು;
ನಮ್ಮಲ್ಲುಂಟು
ಜಾತಿಗೊಬ್ಬ
ಜಗದ್ಗುರು!
*****