ಹಣಕ್ಕಾಗಿ
ಪದವಿ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ
ಏನೆಲ್ಲಾ ಹಣಾಹಣಿ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)