ಕ್ಷಣದಿ ನೇಯುತ್ತದೆ
ಅನಂತತೆಯ ಬುಟ್ಟಿ
ಕ್ಷಣದಿ ಸವೆಯಬೇಕು
ಅನಂತತೆಯ ಗಟ್ಟಿ
*****