ಕ್ಷಣದಿ ನೇಯುತ್ತದೆ
ಅನಂತತೆಯ ಬುಟ್ಟಿ
ಕ್ಷಣದಿ ಸವೆಯಬೇಕು
ಅನಂತತೆಯ ಗಟ್ಟಿ
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)