ಹಿಡಿಯ ಹೋದಾಗ ನಾಚಿ
ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಅವಿತ ಕವಿತೆ
ಸೋತೆನೆಂದು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)