ಅದು
ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂದಾದರೆ
ಹುಡುಕು.
ಆದರೆ-
ಅದನ್ನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ
ನಿನಗೆ
ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರಲಿ!
*****