ನನಗೆ ಬೇಕು
ದಿನವಿಡೀ ಕಾವ್ಯ
ನನ್ನವರಿಗೆ ಬೇಕು
ಸಂಗೀತ ಶ್ರಾವ್ಯ
ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು
ಚುರುಮುರಿ ದ್ರವ್ಯ!
*****