‘ವಿಧಿ’ ಎಂಬುದು
ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಬ್ರಹ್ಮನಿತ್ತ ನಿಧಿ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)