ವಿಧಾನ ಸೌಧದ
ಮೊದಲಂತಸ್ತಿನ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆ
ಗುಮಾಸ್ತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ
ನನ್ನ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ;
ತಣ್ಣಗೆ ಅವ ಅಂದ-
ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ
ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ
ಅರ್ಥಾತ್ ದೇವರ ಕೆಲಸ;
ಅಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲೇನು
ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ?
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)