ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ
ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿ
ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದರೆ
ಮುಷ್ಠಿಯಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ
*****