ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ
ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿ
ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದರೆ
ಮುಷ್ಠಿಯಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)