ಹೆಂಡಂದಿರ ಹಿಂಸಿಸುವ
ಗಂಡಂದಿರು ಇವರೇನಾ?
ಕೇಳಿಲ್ಲವೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೆಸರು
ಅಮೆರಿಕದ ಲೊರೇನಾ?
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)