ಹೇಳುವುದು
ಕೇಳುವುದು
ನಿನ ಧರ್ಮ.
ತೀರ್ಮಾನ ಆ
ದೇವನಾ ಮರ್ಮ!
*****