ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಹತ್ತಿಯ ಕರಡಿ
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕಂಬಳಿ ಕರಡಿ
ನನಗೇ ನನಗೇ ನನಗೇ

ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕರಡಿ
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕಲ್ಲಿನ ಕರಡಿ
ನನಗೇ ನನಗೇ ನನಗೇ

ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕಂಚಿನ ಕರಡಿ
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಹಂಚಿನ ಕರಡಿ
ನನಗೇ ನನಗೇ ನನಗೇ

ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕಾಡಿನ ಕರಡಿ
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಕರಡಿ
ಎಂದರೆ ನನಗೇ ಎನ್ನುವರಿಲ್ಲ

ಅಳುತಾ ಕೂತಿದೆ ನಿಜವಾದ ಕರಡಿ
ಜನ ಅಂತಾರೆ: ನೀವಿನ್ನು ಹೊರಡಿ!
*****

ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕೆ ವಿ
Latest posts by ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕೆ ವಿ (see all)