ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್‍ರವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. “ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ?” ಕೇಳಿದರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು- “ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದು?” ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. “ಸರ್ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, you fool “go to a devil and get lost”ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಟೈ!” ಆಂದ.
***

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)