ಕಲಿಯುಗದ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ
ಬರಿದು ಮಾಡೋ ಬಕಾಸುರ!
ಧೂಮಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ
ದೂರಮಾಡೋ ಭಸ್ಮಾಸುರ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)