ನಾರಿ, ಸ್ವರ್ಗಕೆ ದಾರಿ
ನರ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿ
ನರನಾರಿ ಸೇರಿದರೆ
ನೇರ ಸ್ವರ್ಗಕೆ ದಾರಿ!
ನರನಾರಿ ಸೇರದಿರೆ
ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗಕೆ ರಹದಾರಿ.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)