ಮಾನವನಿಗೆ ಧನದ
ಅಂತಸ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರದ
ಅಹಂಕಾರ ಏರಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ
ಇಳಿಸಲು ನೀಡುವ
ಬವಣೆಗಳ ತಾಪ
ದೇವ ನೀಡುವ ಶಾಪ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)